img-1
کنسانتره روی اکسیدی
تامین خوراک اولیه تولید شمش از خاک¬های ورودی در شرکت فرآوری مواد معدنی کانی پروران زنگان انجام می¬گیرد.خاک¬های ورودی بعد از خردایش و آسیاب در واحد¬های هوی مدیا یا فلوتاسیون در عیار مورد نیاز برای شرکت روی پرور تولید می گردد. دانه بندی کنسانتره تولیدی در فراکسیون D80 حدودی 90 میکرون با عیار میانگین 20% با حذف کانی¬های باارزش و رطوبت میانگین 20% به شرکت روی پرور انتقال می¬یابد.