شرکت روی پرور

شمش سرب

کنسانتره سرب تولیدی در شرکت ریخته گری فلزات رنگین سرب وارد مدار تولید شده و بعد از چند مرحله و جدا سازی عناصر مزاحم استحصال نهایی صورت گرفته و شمش سرب تولید می گردد. در حال حاضر واحد تولیدی سرب با ظرفیت تولیدی یک تن شمش سرب فعالیت دارد، که در آینده ضمن رفع مشکلات زیست محیطی، ظرفیت آن به تولید پنج تن شمش سرب در روز خواهد رسید. عیار شمش تولیدی ....

شمش سرب