شرکت روی پرور

کنسانتره سرب

بار معدنی حاوی روی در صورتی که دارای کانی های سرب اکسیدی و سولفوره باشند، وارد مدار فلوتاسیون شرکت کانی پروران زنگان شده و سرب آن ضمن پرعیار سازی از کنسانتره روی جدا می شود. کنسانتره سرب در دو فاز اکسیدی و سولفوری تولید می گردد. عیار میانگین سرب در محصول تولیدی حدود 50% می باشد. مقدار عیار عناصر همراه مزاحم آن نیز در محدوده استاندارد قرار دارد.

کنسانتره سرب