img-1
کنسانتره کبالت
کیک کبالت حاصل از مرحله حذف کبالت و منگنز در واحد محلولسازی شرکت روی پرور، جهت تولید کنسانتره کبالت وارد واحد کبالت در شرکت روی پرور می¬گردد. در این واحد با استفاده از جدیدترین روش-های فنی و شیمیایی، ضمن جداسازی روی و منگنز، کنسانتره کبالت در عیار حدود 8 - 10% تولید می¬گردد.
کربنات منگنز :در کنار تولید کنسانتره کبالت، منگنز موجود در پسماند مراحل تولید کنسانتره کبالت، از باطله نهایی جدا شده و ضمن اعمال فرآیندهای شیمیایی خاص جهت تولید کربنات منگنز به واحد خشک کن انتقال می¬یابد. عیار کربنات منگنز تولیدی در حدود 41% می¬باشد.